Bilgi Güvenliği
15 Mart 2023

 

  BGYS politikası, T.C. Sağlık Bakanlığı Samsun İl Sağlık Müdürlüğü, Alaçam Devlet Hastanesi bünyesinde yürütülen bilgi güvenliği yönetim sistemi çalışmalarının kapsamını, içeriğini, yöntemini, mensuplarını, görev ve sorumlulukları, uyulması gereken kuralları içeren bir dokümandır. Bu politikada tüm bölümleri ilgilendiren maddeler olduğu gibi sadece bazı bölümleri ilgilendiren maddeler de bulunmaktadır.

 1. AMAÇ

  Alaçam Devlet Hastanesine  ait mali bilgiler, çalışan bilgileri, sistem bilgileri ve çalışılan süre içerisinde derlenen tüm bilgiler ile hastalarımızın teşhis ve tedavilerinin desteklenmesi ve sürdürülmesi için gerekli her türlü verinin bütünlüğünün sağlanması, bunların yasal mevzuata uygun sürelerle saklanması, teşhis ve tedaviyi yürütecek tıbbi ekip dışında 3. kişilerle paylaşılmasının önlenmesi amaçlanmaktadır.                                                                                   Bilgi güvenliği yönetim sisteminin amacı tüm bilgi varlıklarımızın gizliliği, bütünlüğü ve gerektiğinde yetkili kişilerce erişilebilirliğini sağlamaktır. Bilgi diğer kıymetli varlıklarımızın içinde en çok ihmal edilen fakat kurum açısından en önemli varlıklardan biridir.

  Bilgi güvenliği yönetim sistemimiz TS ISO/IEC 27001:2005 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Standardına uygun olarak kurulmuş ve bu standardın gerekliliklerini karşılayacak şekilde PUKÖ (Planla, Uygula, Kontrol Et, Önlem Al) sürekli iyileştirme döngüsü çerçevesinde bir süreç olarak uygulanmaktadır.Bilgi güvenliği sadece bilgi teknolojileri çalışanlarının sorumluluğunda değil eksiksiz tüm çalışanların katılımı ile başarılabilecek bir iştir. Ayrıca bilgi güvenliği sadece bilgi teknolojileri ile ilgili teknik önlemlerden oluşmaz. Fiziksel ve çevresel güvenlikten, insan kaynakları güvenliğine, iletişim ve haberleşme güvenliğinden, bilgi teknolojileri güvenliğine birçok konuda çeşitli kontrollerin risk yönetimi metoduyla seçilmesi uygulanması ve sürekli ölçülmesi demek olan bilgi güvenliği yönetim sistemi çalışmalarımızın genel özeti bu politikada verilmektedir. Uygulama detay bilgileri için sistem dokümantasyonuna, ilgili prosedürlere, rehberlere, planlara ve raporlara bakılmalıdır. Bu politika bilgi güvenliği politikası ve detaylı kullanım politikalarını da kapsayan bir üst dokümandır.

  Yönetim tarafından onaylanmış ve yayınlanmıştır. Yönetim tarafından düzenli olarak gözden geçirilmektedir.

 2. KAPSAM

  Alaçam Devlet Hastanesi ve tüm bağlı birimleri kapsar. Bilgi Güvenliği Planı aşağıdaki varlık ve teknoloji kategorilerini kapsamaktadır:

  • Veri dosyaları, sözleşmeler ve benzeri tüm bilgi varlıkları,
  • Uygulama yazılımları, sistem yazılımları ve hizmetlerden oluşan yazılım varlıkları,
  • Yönlendirici cihazları, güvenlik cihazları, sistem yönetim sunucuları, yasal yükümlülükler kapsamında kurulmuş sunucu sistemleri, uydu sistemleri, bilgisayarlar, iletişim donanımı ve veri depolama ortamlarını içeren fiziksel varlıklar,
  • Tüm işlevlerin yerine getirilmesi ile ilgili aydınlatma, iklimlendirme, kablolama gibi unsurlardan oluşan hizmet varlıkları,
  • Kapsamdaki faaliyetlerin yürütülmesini sağlayan insan kaynakları varlıkları,
  • Kurum tarafından üretilen, kullanılan ve/veya geliştirilen tüm verileri kapsar.

    

 3. TANIMLAR ve KISALTMALAR

   

  BGYS: Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi

  BTHYS: Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetim Standardı

  Bilgi Güvenliği: Bilginin gizliliği, bütünlüğü ve kullanılabilirliğinin korunmasıdır. Ek olarak, doğruluk, açıklanabilirlik, inkâr edememe ve güvenilirlik gibi diğer özellikleri de kapsar.

  Bilgi güvenliği ihlal olayı: İş operasyonlarını tehlikeye atma ve bilgi güvenliğini tehdit etme olasılığı yüksek olan tek ya da bir dizi istenmeyen ya da beklenmeyen bilgi güvenliği olayı.

  Bilgi güvenliği yönetim sistemi (BGYS) : Bilgi güvenliğini kurmak, gerçekleştirmek, işletmek, izlemek, gözden geçirmek, sürdürmek ve geliştirmek için, iş riski yaklaşımına dayalı tüm yönetim sisteminin bir parçasıdır. Yönetim sistemi, kurumsal yapıyı, politikaları, planlama faaliyetlerini, sorumlulukları, uygulamaları, prosedürleri, prosesleri ve kaynakları içerir.

  Bilgi Güvenliği Riski: Açıklıklardan fayda sağlamak suretiyle kuruluşa zarar verebilecek varlık ya da varlık gruplarının potansiyel tehdididir. Bir olayın ve sonucunun olasılığının kombinasyon koşulları olarak ölçülür.

  Risk Yönetimi: Bilgi güvenliği risklerinin analizi, değerlendirilmesi, işlenmesi ve sürekli iyileştirilmesi amacıyla yürütülen yönetimsel faaliyetler.

  Risk Analizi: Tehdit ve iş etkisinin çarpımı olan risk puanının bulunması amacıyla her bir bilgi varlığı için zayıflıkların, tehditlerin, iş etkilerinin bulunması ve hesaplanması çalışması.

  Risk Değerlendirme: Risk analizi sonucu bulunan değerlerin yorumlanması ve derecelendirilmesi.

  Riskin Kabulü/Kabul edilebilir Risk: Bir riski kabul etme kararı. Bir riskin zararını (negatif sonuçlarını) kabullenme.

  Bilgi Güvenliği Riski: Açıklıklardan fayda sağlamak suretiyle kuruluşa zarar verebilecek varlık ya da varlık gruplarının potansiyel tehdididir. Bir olayın ve sonucun olasılığının kombinasyon koşulları olarak ölçülür.

  Riskten Kaçınma: Riski oluşturan durumdan kaçınma.

  Risk İletimi: Karar verici veya diğer ortaklar arasında risk hakkındaki bilgiyi paylaşım ya da değişimdir.

  Riski Belirleme: Riski oluşturan öğelerin ortaya çıkartılması, tasnif edilmesi ve özelliklerin belirlenmesini içeren süreçtir.

  YGG: Yönetimin Gözden Geçirilmesi

  PUKÖ: Planla, Uygula, Kontrol Et, Önlem Al

   

 4. BİLGİ GÜVENLİĞİ HEDEFLERİ VE PRENSİPLERİ

   Bilgi güvenliği yönetimi kapsamına alınan tüm süreçlerde ve varlıklarda gizlilik, bütünlük ve erişilebilirlik prensiplerine uyacak önlemler almak amacıyla aşağıda detayları belirtilen risk yönetimi faaliyetleri yürütülmektedir. Her bir varlık için risk seviyesinin kabul edilebilir risk seviyesinin altında tutmak hedeflenmektedir.

  Risk yönetimi ve kontrollerin uygulanması sürekli bir faaliyettir ve kabul edilebilir risk seviyesinin altına inen riskler için de iyileştirme yapılması hedeflenmektedir.

 5. BİLGİ GÜVENLİĞİ YAPISI VE ORGANİZASYONU

           BGYS TAKIMI VE YETKİLERİ

  Alaçam Devlet Hastanesi bünyesinde bu politika metninde tarif edilen kapsam dahilinde TS ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı gerekliliklerini yürütmek üzere BGYS komisyonu ve BGYS Çalışma Grubu kurulmuştur

  BGYS ÇALIŞMA GRUBU

  Dr.Radi ŞEN (Baştabip)

  Mustafa CAN (Üye)

  Ayfer Arpa (Üye) 

  Yaşar YILDIZ (Üye)

  Barış AKMAN(Üye)

  Emre AKTAŞ (Üye)

   

  BGYS KOMİSYONU

  Dr.radi ŞEN (Baştabip) 

  Mustafa CAN (Üye)

  Ayfer ARPA (Üye) 

  Emre AKTAŞ (Üye)

  Barış AKMAN(Üye)

   

   

  ORGANİZASYON ŞEMASI

   

   BG Üst Yönetim Görev, Yetki ve Sorumluluklar: 

  • Bilgi Güvenliği altyapısını oluşturmak için sunulacak projelere ait yönetim temsilcilerini atamak ve yetkilendirmek.
  • Bilgi güvenliği yetkilisi ve/veya çalışma grubu tarafından hazırlanmış komisyon tarafından onay verilmiş bilgi güvenliği konularında geliştirilen politikaları uygulamak üzere gerekli altyapıyı oluşturmak için hazırlanan projelere gerekli kaynağı sağlamak.
  • BGYS yetkilisi tarafından hazırlanmış, BGYS komisyonu tarafından kabul edilmiş Bilgi Güvenliği Politikasını onaylamak.
  • BGYS yetkilisi tarafından hazırlanmış, BGYS komisyonu tarafından kabul edilmiş kontrollerin seçimlerine onay vermek.
  • Belirli aralıklarla yapılacak olan BGYS YGG (Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Yönetim Gözden Geçirme) toplantılarına başkanlık etmek.
  • Kurum bünyesinde bilgi işleme olanaklarını kullanarak bilginin üretilmesini, taşınmasını, geliştirilmesini, yönetilmesini ve saklanmasını sağlayan tüm çalışanlar (firma personeli dahil)  Bilgi Güvenliği farkındalığının artırılmasına yönelik planlanan çalışmaların etkinliğinin artırılması için teşvik edici faaliyetleri onaylamak.
  • Bilgi Güvenliği konularında yapılacak olan çalışmalarına işlerlik kazandırmak, sürdürmek iyileştirmek ve gözden geçirmek için gerekli iç denetimlerin yapılmasına onay vermek.
  • BGYS yetkilisi tarafından hazırlanmış, BGYS Komisyonu tarafından kabul edilen Risk Kabul Kriterlerini ve kabul edilebilir riskleri onaylamak.

    

   BGYS Komisyon Başkanı Görev, Yetki ve Sorumlulukları:

   • Bilgi Güvenliği konularının altyapısını oluşturacak projeler hazırlanmasını sağlamak.
 6. Bilgi hassasiyeti ve riskler

      6.1.Bilgi Varlıklarımız

  Alaçam Devlet Hastanesinin tüm birimlerinde Madde 1.2 de belirtilen kapsam dahilinde yer alan tüm fiziki alanlarda bulunan birimlerin yapmış oldukları işlerde üretilen bilgiler bilgi varlıklarımızı oluşturmaktadır.

  Masaüstü bilgisayarlar, laptoplar, CD ve DVD ortamındaki veriler, evraklar, klasör ve evrak dolapları, sunucular gibi elektronik veya yazılı-baskılı ortamda bulunan veya iletim ortamında (internet, email, telefon vb.) yer alan tüm veriler kurumumuz için bilgi varlığı olarak tanımlanmıştır.

   

   

   

      6.2.Varlık Sınıflandırılması

  BİLGİ SINIFLANDIRMA KILAVUZU

  Saklanma Yeri Dolap

  Gizli

  En kritik bilgilerdir, sadece yönetim kadrosunun erişimi vardır. Bu tür bilgilerin yetkisiz erişilmemesi, ifşa edilmemesi veya paylaşılmaması kurum açısından çok önemlidir. Gizlilik ön plandadır.

  Hazırlayan kişi tarafından kontrol edilen ve kapalı odalarda bulunan kilitli dolaplar ve kişisel bilgisayarlar

  İç Kullanım

  Sadece birimlere özel bilgilerdir. Departman çalışanları dışında hiçbir 3. taraf kurumun veya kişinin görmemesi gereken bilgilerdir. Gizlilik ön plandadır.

  Departmanın kilitli dolapları, kişisel bilgisayarlar

  Kişisel

  Birim çalışanlarının kişisel çalışmaları ile ilgili bilgilerdir. Kurum işlevleri için yapılan kişisel çalışmalar burada tutulabilir. PC, Laptop veya Dolaplarda işle ilgili olmayan diğer kişisel bilgiler tutulamaz. Erişilebilirlik ön plandadır.

  Çalışma masalarının kilitli çekmeceleri

  Kuruma Açık

  Bu bilgiler kurum çalışanlarının kullanımı içindir. Erişilebilirlik ve bütünlük ön plandadır. Departmanların kendi aralarında paylaştıkları bilgiler bu sınıfa girer.

  Departmanın kilitli ortak dolapları

  Halka Açık

  Bu bilgiler T.C. Sağlık Bakanlığına bağlı tüm teşkilatına, tedarikçilere ve halka açık bilgilerdir. Bu bilgilerin erişilebilirliği önemlidir.

  Dolaplar ve dolap dışlarında

   

                  Kurum içinde her çalışan bu sınıflandırma çerçevesinde kendi kullanımında olan veya kendi ürettiği bilgileri sınıflandırmalıdır. Bu sınıflandırmaya göre halka açık dokümanlar web sitesinde yayınlanan ve işlem için üçüncü taraflara verilen kağıt veya elektronik ortamdaki başvuru formu, duyurular vb. bilgilerdir.

   

 7. Bilgi Güvenliği Politika, Prosedür Ve Kılavuzu

                  BGYS Politikası kurumumuzca yayınlanan bir çok farklı politika, prosedür, talimat ve rehberi kontrol ve risk yönetimi amaçları çerçevesinde adresler.

      7.1.Bilgi Güvenliği Politikası ve Kılavuzu

  T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan Bilgi Güvenliği Politikaları Yönergesi ve kılavuzu çerçevesinde, Alaçam Devlet Hastanesi tarafından yayınlanan bu dokümanda genel bilgi güvenliği kuralları tanımlanmıştır. Her çalışan bu dokümanda belirtilen kurallara uymakla sorumludur.

      7.2.Bilgi Güvenliği Prosedürleri ve Planları

  Bilgi yedekleme, ihlal olayı müdahale, iç denetim, doküman ve kayıtların kontrolü, kullanıcı tanımlama, iş sürekliliği planı, acil durum eylem planı, risk işleme planı gibi prosedür ve planlarda sistemin işleyişi anlatılmaktadır. İlgili çalışanlar yönetimce tanımlanan ve yayınlanan bu prosedür ve planlara uygun hareket etmelidirler.

      7.3 Bilgi Güvenliği Kitapçığı

                  Kurum bünyesinde tüm çalışanların uyması gereken kurallar kitapçık olarak hazırlanıp tüm personele dağıtılmıştır. Ayrıca bu kitapçık doküman halinde online eğitim modülene yüklenmiştir. Personel bu kitapçıkta önerilen uygulamaları takip etmeli, zayıflık ve tehditlere karşı farkında olmalıdır. Personel bu kitapta tanımlanan bilgi güvenliği ihlallerini yapmamalı ve bu ihlaller gözlemlendiğinde mutlaka BGYS birimine bildirmelidir.

     

      7.4 Bilgi Güvenliği Sözleşmeleri

                   Kullanıcılar kurumumuzca tanımlanmış ve yayınlanmış gizlilik sözleşmelerini imzalayarak kurum politikalarına uyacaklarını taahhüt ederler. Taahhütname ve kurallar farklı dokümanlardır. Personel Bilgi Güvenliği Sözleşmesi (Taahhütnamesi) kurum personelleri (657-4c-4b vs) ile personel çalıştırılmasına dayalı olan veya olmayan hizmet yapım ve mal alımları ile işe alınan her çalışanın (PC kullansın kullanmasın, kadrolu veya sözleşmeli tüm personel) imzaladığı bir belgedir.

   

 8. Bilgi Güvenliği Eğitimleri

                  Alaçam Devlet Hastanesinin tüm birimlerinde bünyesinde çalışan tüm personele Bilgi Güvenliği Farkındalık Eğitimi verilmekte olup,  hizmet içi eğitim planlarına dahil edilmiştir. 

 9. PLANIN İHLALİ VE YAPTIRIMLAR

  Bilgi Güvenliği Planı kapsamında oluşturulmuş kural ve süreçleri ihlal eden personel, paydaş ve üçüncü taraflar hakkında adli ve idari yasal takibat başlatılarak; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125. Maddesi gereğince işlem yapılabilir ve /ve ya ilgili sözleşmelerde yer alan yaptırımlarının bir ya da birden fazla hükmü uygulanabilir. Bahsi geçen cezai işlemlerden bazıları aşağıdaki gibidir:

 • Çalışmaların yürütülebilmesi için gerekli komisyonları, çalışma gruplarını oluşturmak ve görev tanımlarını yapmak.  
  • BGYS Komisyonuna başkanlık etmektir.
 • BGYS Biriminden, BGYS Komisyonundan ve Çalışma Grubundan gelen istek ve talepleri değerlendirmek Projelerin dayandırıldığı standartlar çerçevesinde onay vermek.
 • BGYS Biriminden, BGYS Komisyonundan ve Çalışma Grubundan gelen istek ve talepleri değerlendirmek Projelerin dayandırıldığı standartlar çerçevesinde onay vermek.
 • Yönetim Sistemi dokümantasyonlarının hazırlanmasına rehberlik etmek ve hazırlanan dokümanları onaylamak.
  • Üst yönetim onayı gerektiren dokümanların üst yönetim tarafından onaylanmasını sağlamak.
 • Yönetim Sistemi dokümantasyonlarının hazırlanmasına rehberlik etmek ve hazırlanan dokümanları onaylamak.
 • Üst yönetim onayı gerektiren dokümanların üst yönetim tarafından onaylanmasını sağlamak.
 • Projelerin yürütülebilmesi için gerekli olan yönetim hizmetleri çerçevesinde ihtiyaçların temin edilmesinin sağlanması.
 • Yapılan çalışmalarla ilgili üst yönetime ve BGYS Komisyonuna rapor sunmak ve bilgilendirme toplantıları düzenlemek.
 • Yönetim sistemi gerekliliklerinden olan Yönetim Gözden Geçirme, İç Denetim, Farkındalık Eğitimleri gibi faaliyetlerin gerçekleşmesini sağlamak.

   BGYS Yetkilisi Görev ve Sorumlulukları:

  • Bilgi Güvenliği altyapısını oluşturacak projeler hazırlanmasına katkı sunmak.
  • Alaçam Devlet Hastanesinin tüm birimlerinde uygulanması gereken Bilgi Güvenliği politikaların geliştirilmesi için gerekli araştırmaları yapmak ve çalışma grubuna katkı sunmak.
  • Alaçam Devlet Hastanesinde  yapılacak olan çalışmalarda gerekli iletişim organizasyonu için gerekli düzenlemeleri yapmak.
  • Alaçam Devlet Hastanesinin tüm birimlerinde verilen hizmetleri yasal mevzuat iş gerekleri ve gereksinimlerine uygun olarak uluslararası standartlar seviyesinde bir hizmet kalitesini yakalamak amacıyla TS ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı, TS ISO/IEC 20000 Bilgi Teknolojileri Hizmet Standardı gibi standartlar Kurumsal Bilgi Güvenliği Mimarisi gibi konuların gerekliklerinin yerine getirilmesi için yapılan çalışmalara katkı sunmak.
  • BGYS Üst Yönetim, Komisyon ve Çalışma Grubu ile planlanan ve yürütülen çalışmalara katkı sunmak ve rehberlik etmek.
  • Projelerin yürütülebilmesi için gerekli olan tüm dokümantasyon (Politika, Prosedür, Plan, Süreç Analizi, Risk Yönetimi, Etki Analizi gibi) gerekliliklerine katılmak, dokümantasyon geliştirme faaliyetlerinde yer almak.
  • Hazırlanan dokümantasyonun yönetim temsilcisi ve (gerekli olanların) üst yönetim tarafından onaylanmasını sağlamak.
  • Projelerin yürütülebilmesi için gerektiğinde, komisyon toplantısı, çalışma grupları toplantısı, sağlık tesisleri ziyaretleri gibi çalışmaların organize edilmesi, yasal izinlerin, araç izinlerinin alınması gibi hususlarda gerekli organizasyonları yapar.
  • Alaçam Devlet Hastanesinin tüm birimlerinde yapılacak olan çalışmaların proje planlarının hazırlanması, gerekli bilgilendirme raporları, sunumları ve eğitimlerin organize edilmesi ve gerçekleştirilmesi konularında rehberlik etmek ve katkı sunmak.
  • Projelerin yürütülebilmesi için gerekli olan tüm dokümantasyon (Politika, Prosedür, Plan, Süreç Analizi, Risk Yönetimi, Etki Analizi gibi) gerekliliklerini yerine getirme hususunda çalışmalara katılmak hazırlanan dokümantasyonun ilgili taraflar tarafından okunmasını ve anlaşılmasını sağlamak.
  • Projeler kapsamında yapılacak olan farkındalık eğitimi, temel eğitim, eğitim değerlendirmeleri yapmak, katılımcı imzalarının alınmasını sağlamak.
  • Yönetim sistemi gerekliliklerinden olan Yönetim Gözden Geçirme, İç Denetim, Farkındalık Eğitimleri gibi faaliyetlerin zamanında ve efektif bir şekilde gerçekleştirilmesi için gerekli planlamaların gerçekleşmesini sağlamak.

    BGYS Komisyonu Görev, Yetki ve Sorumluluklar:

    

   • BGYS Komisyonu BGYS Yönetim Temsilcisi tarafından oluşturulur, kurum yöneticisi tarafından onaylanır.
   • BGYS Yönetim Temsilcisi bu komisyona başkanlık eder.
   • Bilgi Güvenliği konularının altyapısını oluşturacak projelerin yürütülebilmesi için gerekli onay vermek.
   • Alaçam Devlet Hastanesinin tüm birimlerinde Bilgi Güvenliği politikaların geliştirilmesi için hazırlanan projelere katkı sunmak. 
    • BGYS yönetim temsilcisi ve BGYS yetkilisi tarafından gerekli görüldüğünde toplantılara katılmak.
    • Kapsam kararları, risk değerlendirme metodolojisi, kontrollerin uygulanması konularında onay vermek ve bağlı oldukları birimlerde uygulanmasını sağlamak.

     BGYS Çalışma Grubu, Yetki ve Sorumluluklar:

      

    • BGYS çalışma grupları BGYS Yönetim Temsilcisi tarafından oluşturulur, BGYS Komisyonu kabul eder ve üst yönetim onaylar.
    • BGYS Yetkilisi ve Yönetim Temsilcisi tarafından planlanan çalışmalara katılmak.
    • BGYS Yetkilisine ve Yönetim temsilcisine karşı sorumludurlar.
    • Planlanan çalışmalara BGYS Yetkilisi,  BGYS Yönetim Temsilcisi istekleri paralelinde katkı sunmak.
    • Yürütülen çalışmaların tabana yayılması hususunda planlanan çalışmalara katılmak bağlı oldukları birimlerde bu çalışmaların yayılmasına öncülük etmek.

     BGYS YGG (BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ YÖNETİM GÖZDEN GEÇİRME)TOPLANTILARI

      

     BGYS biriminin ve üst yönetimin bilgi güvenliğinin uygunluğunu, verimliliğini, risk yönetiminin işlevselliğini, tetkik sonuçlarını, düzeltici ve önleyici faaliyetleri ele aldığı yılda en az bir defa düzenlenen bir toplantıdır. Bu toplantıda yönetim risk kabul kriterlerini ve kaynak ihtiyaçlarını değerlendirir. Çalışmaların, risk değerlendirme ve işleme faaliyetlerinin verimliliğini inceler.

                     Bu toplantılarda standarda göre girdi ve çıktılar Toplantı Tutanağı Formu kullanılarak kayıt altına alınmaktadır.

 • Uyarma
 • Kınama
 • Aylıktan kesme
 • Kademe ilerlemesinin durdurulması
 • Para cezası
 • Sözleşmenin feshi

    PLANIN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞİ

                İşbu  "Bilgi Güveliği Planı"  Başhekim/Yönetici ’nin  onaylanmasının ardından yürürlüğe girer ve tüm Hastane  personelince uyulması gereklidir.

  1. PLANIN DUYURULMASI

   İşbu "Bilgi Güveliği Planı" yürürlüğe girmesinin ardından Tüm bağlı birimlere yazılı olarak iletilir. Kurum Web sitesine eklenir. Planının tüm personelce okunup okunmadığı sağlık tesisinin yöneticisinin sorumluluğundadır.

  2. PLAN GÖZDEN GEÇİRME KURALLARI

       Bilgi Güvenliği Planı, Bilgi Güvenliği Sorumluları tarafından periyodik olarak altı ayda bir kez, üst yönetim tarafından ise yılda bir kez gözden geçirilir. Yönetmeliklerde veya bilgi güvenliği uygulama süreçlerindeki değişiklikler planının gözden geçirilmesini gerektirir. Gözden geçirilen ve güncellenen plan Kurum Yönetimi tarafından onaylanır. Onaylanan plan Kurum internet sitesinde yayımlanır.


Bilgi güvenliği politikasına ayrıntılı şekilde ulaşmak için BY.YD.01. BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKASI.doc